Archive for the 'Taiji Sun' Category

Taiji Quan stile Sun (Sun Jianyun) 孫式太極 孫劍雲

settembre 11, 2008

Lo stile Taiji Quan SUN, praticato da Sun Jianyun (孫式太極 孫劍雲).